Księgowość kadry płace usługi dla firm

Biuro Rachunkowe LUBLIN

Rejestracja działalności gospodarczej

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące doradztwo przy wyborze formy prawnej oraz wypełnienie odpowiednich dokumentów
(CEIDG, RG-1, VAT-R, ZUS).

Księgi handlowe

Prowadzenie ksiąg handlowych, księgowanie i raportowanie zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, sporządzanie indywidualnego planu kont, opracowanie polityki rachunkowości.

Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.

Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat.

Sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego.

Reprezentowanie Klienta w urzędach

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów oraz Ryczałt

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów.

Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego.

Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.

Reprezentowanie Klienta w urzędach.

Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych

Usługi kadrowo-płacowe

Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej i akt osobowych.

Sporządzanie listy płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło).

Sporządzanie deklaracji i rozliczeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

Sporządzanie dokumentów i rozliczeń przeznaczonych dla pracowników.

Sporządzanie zeznań rocznych pracowników.

Reprezentowanie Klienta w urzędach.