Księgowość kadry płace usługi dla firm

Biuro Rachunkowe LUBLIN

Rejestracja działalności gospodarczej

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące doradztwo przy wyborze formy prawnej oraz wypełnienie odpowiednich dokumentów
(CEIDG, RG-1, VAT-R, ZUS).

Księgi handlowe

Prowadzenie ksiąg handlowych, księgowanie i raportowanie zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, sporządzanie indywidualnego planu kont, opracowanie polityki rachunkowości
Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat
Sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego
Reprezentowanie Klienta w urzędach

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów oraz Ryczałt

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
Reprezentowanie Klienta w urzędach
Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych

Usługi kadrowo-płacowe

Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej i akt osobowych
Sporządzanie listy płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło)
Sporządzanie deklaracji i rozliczeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego
Sporządzanie dokumentów i rozliczeń przeznaczonych dla pracowników
Sporządzanie zeznań rocznych pracowników
Reprezentowanie Klienta w urzędach